Close

Not a member yet?Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login
Zwrot towarów

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 Regulaminu, Zamawiający będący Konsumentem może od Umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonym od dnia wydania Produktu objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w § 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. W razie odstąpienia od Umowy uważa się Umowę za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot Produktu przez Konsumenta do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od wysłania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie. Zwracane Produkty wraz z dostarczonymi dokumentami sprzedaży powinny zostać opakowane w sposób zapewniający bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń Produktów transport. Koszt pakowania i odesłania towaru ponosi Konsument.

4. Konsument, który przed odstąpieniem od Umowy dokonał jakichkolwiek przedpłat, w razie skutecznego odstąpienia od Umowy, otrzyma w ciągu 14 dni zwrot wpłaconej kwoty w pełnej wysokości przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta wskazany w Zamówieniu.

AttachmentSize
zal._nr_1_odstapienie_od_umowy.doc32.5 KB

Polecamy

Copyright

Sklepy internetowe Sklepnij.pl Copyright MetroStudio.pl 2019