MENU

PL | ENG| DE
Browar Witnica to strona dla pełnoletnich.

Strona https://browar-witnica.pl jest przeznaczona dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia.

Nasz serwis korzysta też z plików cookies, w celu personalizacji wyświetlanych treści w serwisie oraz wyświetlania reklam tudzież zliczania statystyk.

Jesteś tutaj: Aktualności Regulamin konkursu "LUBUSKIE STAWIA NA NASZYCH"

Regulamin konkursu "LUBUSKIE STAWIA NA NASZYCH"
2021-07-29

Regulamin konkursu „LUBUSKIE STAWIA NA NASZYCH”


Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Browar Witnica S.A., ul. Konopnickiej 1 , 66-460 Witnica, NIP: 5993182373.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony jest na stronie: www.facebook.com/WitnicaBrowar(zwanej dalej “Fanpage”).


Warunki uczestnictwa i czas trwania konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od momentu zamieszczenia posta konkursowego na Fanpage w dniu 29.07.2021 r. do 31.07.2021 r., godz. 23:59.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 01.08.2021 r. za pośrednictwem Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
 6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).


Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  a) zakupie piwa Browaru Witnica w lokalu gastronomicznym w Gorzowie Wielkopolskim, wymienionym w punkcie 12 niniejszego regulaminu.
  b) zamieszczeniu zdjęcia w formie cyfrowej, w komentarzu pod postem konkursowym (https://www.facebook.com/WitnicaBrowar/posts/4160288654007114), które w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób zaprezentuje zakupione piwo.
  c) w podpisie zdjęcia należy zawrzeć nazwę lokalu, w którym zostało wykonane.
 2. Lista lokali gastronomicznych, biorących udział w Konkursie:
  a) Bowling City, ul. Sikorskiego (Rynek), Gorzów Wlkp.,
  b) Ciao Italia, ul. Papuszy, Gorzów Wlkp.,
  c) Futerał, ul. Spichrzowa, Gorzów Wlkp.,
  d) Livingroom, Nadbrzeżna, Gorzów Wlkp.,
  e) Weranda, Park Górczyński, Gorzów Wlkp.
 3. W konkursie zostanie wybranych 10 zwycięzców (po 2 z każdego lokalu wymienionego w punkcie 12 niniejszego regulaminu).
 4. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najlepsze zdjęcia, zgodne z założeniami zadania konkursowego i których autorzy spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.


Nagrody

 1. Każdy zwycięzca zostanie nagrodzony podwójną wejściówką na mecz Ekstraligi Żużlowej, pomiędzy drużynami Stal Gorzów i Sparta Wrocław, zaplanowany na dzień 1 sierpnia 2021 r.
 2. Nagrody będą do odbioru osobiście, w dniu 01.08.2021 r. w lokalu, w którym zwycięzca wykonał zdjęcie konkursowe.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku pn. LUBUSKIE STAWIA NA NASZYCH”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez BotExpert24 Sp z o.o